ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Az alábbi - a Ptk. 6:77. § (1) bekezdése szerint általános szerződési feltételnek (a továbbiakban: „ÁSZF”) minősülő – feltételek célja aPLANNING & TRADING Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság(a továbbiakban: „P&T Kft.” vagy „Társaság”) kizárólag a www.midea.hu weboldalon keresztül leadott megrendelésekhez kapcsolódó kereskedelmi, értékesítő tevékenyége során megkötött szerződések tartalmát részletesen szabályozza.

1.Fogalommeghatározások

A következőkben felsorolt fogalmak a jelen ÁSZF vonatkozásában az alábbi jelentéssel bírnak:

fogyasztó”: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy;

fogyasztói szerződés”: fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés;

„jótállás”: a) a szerződés teljesítéséért vállalt jótállás, amelyet a vállalkozás a szerződés megfelelő teljesítéséért a jogszabályi kötelezettségén túlmenően vagy annak hiányában önként vállal, valamint b) a jogszabályon alapuló kötelező jótállás;

„megrendelő”: a Társaságtól a jelen ÁSZF hatálya alatt Terméket vásárló fogyasztó, vagy vállalkozás

„Ptk.”: a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény

„távollévők között kötött szerződés”: olyan fogyasztói szerződés, amelyet a szerződés szerinti termék vagy szolgáltatás nyújtására szervezett távértékesítési rendszer keretében a felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül úgy kötnek meg, hogy a szerződés megkötése érdekében a szerződő felek kizárólag távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszközt alkalmaznak;

„távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz”: olyan eszköz, amely alkalmas a felek távollétében - szerződés megkötése érdekében - szerződési nyilatkozat megtételére. Ilyen eszköz különösen a címzett vagy a címzés nélküli nyomtatvány, a szabványlevél, a sajtótermékben közzétett hirdetés megrendelőlappal, a katalógus, a telefon, a telefax és az internetes hozzáférést biztosító eszköz;

„üzlethelyiség”: a) bármely ingatlan, ahol a vállalkozás a tevékenységét állandó jelleggel folytatja; b) bármely ingó dolog, ahol a vállalkozás a tevékenységét szokásos jelleggel folytatja;

„üzlethelyiségen kívül kötött szerződés”: olyan fogyasztói szerződés, a) amelyet a szerződő felek egyidejű fizikai jelenléte mellett a vállalkozás üzlethelyiségétől eltérő helyen kötöttek meg; b) amelyre vonatkozóan a fogyasztó tett ajánlatot a vállalkozásnak az a) pontban meghatározott körülmények között; c) amelyet a vállalkozás üzlethelyiségében vagy távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz alkalmazásával közvetlenül azt követően kötöttek meg, hogy a vállalkozás - a felek egyidejű fizikai jelenléte mellett - személyesen és egyénileg kapcsolatba lépett a fogyasztóval a vállalkozás üzlethelyiségétől eltérő helyen; vagy d) amelyet a vállalkozás által szervezett olyan út során kötöttek meg, amelynek célja a termékek vagy szolgáltatások fogyasztó számára történő értékesítése vagy népszerűsítése;

„vállalkozás”: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében eljáró személy;

2.A Társaság adatai, tevékenysége

2.1 Általános adatok

Cégnév:PLANNING & TRADING Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely:1084 Budapest, Rákóczi tér 2.

Fióktelepek:

HU-8000 Székesfehérvár, Mályva utca 4.

Cégjegyzékszám: 01-09-710689

Adószám: 11476843-2-42

Főtevékenység:4643 '08 Elektronikus háztartási cikk nagykereskedelme

Központi e-mail: vevoszolgalat@pt.hu

Telefon: + 36 20 456 4561

A Társaság a 14/2015. Korm. rendelet szerint klímagáz, előtöltött berendezések értékesítésére és vásárlására jogosult (Nemzeti Klímavédelmi Hatóság (F-gáz) ügyfélazonosító: 1000000016759).

2.2 Értékesített termékek

A P&T Kft. a jelen ÁSZF hatálya alatt nem beüzemelés köteles légkondicionáló berendezések és egyéb klímatechnikai eszközök (a továbbiakban együttesen: „Termékek”) határidős adásvételét (szállítását) vállalja kizárólag Magyarország területén.

2.4 Engedélyek, tanúsítványok

MSZ EN ISO 9001:2009 szabvány szerinti tanúsítvány száma:187/Q-029

3.Megrendelések

3.10 Megrendelések leadása webáruházon keresztül

A P&T Kft. webáruházat üzemeltetwww.midea.hucímen. A webáruház megtekintése mindenki számára szabad, a Termékek tulajdonságainak, műszaki paramétereinek, hozzájuk kapcsolódó publikus információk megtekintéséhez, megrendelések leadásához nem szükséges regisztráció.

A webáruházban forgalmazott, bemutatott és megrendelhető Termékek jellemzői és adatai az adott Termék információs oldalán megtekinthetőek. Az ismertető leírás esetleges pontatlanságáért, vagy hiányosságáért a P&T Kft. felelősséget nem vállal, azokat minden esetben a gyártók által megadott adatok alapján kerül feltüntetésre.

A Termék adatlapján minden esetben feltüntetésre kerül az ár a devizanem megjelölésével.

A webáruházban a később megrendelni kívánt Termék(eke)t a Termék adatlapján található kosár ikonra kattintással a kívánt mennyiségben a felhasználó kosarába helyezheti, ezzel előkészíti megrendelésre. A felhasználó a kosarának tartalmát áttekintheti, módosíthatja, törölheti.

A felhasználó a rendelés adatait összesítő "Megrendelés" gomb megnyomásával tudja véglegesíteni és leadni. A P&T Kft. egy automatikus rendszerüzenettel minden beérkező megrendelést a megadott e-mail címre írásban visszajelez. Ez az automatikus válaszlevél azonban egyetlen esetben sem minősül a rendelés visszaigazolásnak. A rendelés hivatalosan annak P&T Kft. által történt ellenőrzése után történik meg írásban. Írásbeli visszaigazolás hiányában a webáruházban leadott megrendelés is visszautasítottnak minősül, azaz a P&T Kft. csak teljes mértékben visszaigazolt megrendelések teljesítésére köteles.

Amennyiben egy adott Termék a webáruházban feltüntetett információ szerint nincsen készleten, akkor az érintett Termék adatlapján megjelölésre került az elérhetőség várható időtartama, illetve e-mail cím megadásával történt feliratkozás esetén a rendszer külön értesítést küld az elérhetőségről.

3.2 Visszáru

Megalapozott minőségi kifogással és/vagy jótállási szavatossági igénnyel nem érintett Termékre vonatkozó megrendeléstől a Megrendelő nem jogosult elállni, azaz a P&T Kft. ilyen Terméket nem köteles visszavenni és a vételárát visszatéríteni vagy jóváírni, kivéve, ha a visszáru igény a P&T Kft. felróható, adminisztrációs hibájával összefüggésben keletkezett.

P&T Kft. a visszáru igényt kizárólag egyedi elbírálást követően, saját, egyoldalú üzleti döntése esetén teljesíti.

4.fizetési feltételek

A megrendelő a kosárba helyezett Termék(ek) ellenértékét az 5.1 pontban hivatkozott futárszolgálat munkatársaútján, a Termék(ek) átvételekormegrendelést véglegesítését követőenbankkártyával, vagybanki átutalássalszpénzbenfizeti meg,a P&T Kft. részérea Termék(ek) súlyától és mennyiségétől függő, a futárszolgálat mindenkor érvényes díjtáblázata szerint számított szállítási díjjal együtt.

A fenti fizetési folyamat a kosárban és a rendelési folyamat végén, tájékoztatásképpen feltüntetésre kerül.

Bankkártyás fizetés esetén a weboldal közvetlenül átnavigálja a megrendelőt a P&T Kft. által igénybe vett fizetési szolgáltató oldalára, ahol a megrendelő a bankkártya adatok megadásával teljesítheti az ellenérték megfizetését.

Átutalásos fizetési mód esetén a teljesítéshez szükséges adatokat az e-mailben küldött visszaigazolásban kerülnek megadásra.

5.Megrendelések teljesítése

A P&T Kft. vállalja, hogy a megrendelt Terméket a rendelés visszaigazolás szerinti mennyiségben, időben, minőségben és, módon specifikáció szerint leszállítja.

A P&T Kft. a Termékeket szükség szerint raklapon, vagy a szállítás módjának, illetve az előírásoknak megfelelő egyéb csomagolásban adja át. P&T Kft. köteles a szállítólevélen feltüntetni a Termékek kiszállításának időpontját, az egyes Termékek szükséges adatait.

A kárveszély a Termék átvételével egy időben száll át a megrendelőre.

A megrendelő (vagy megbízottja) a Termékek átvétele során ellenőrzi a raklapszámot, a szállítói csomagolás sértetlenségét és a Terméket a szállítólevél aláírásával veszi át mennyiségileg.

A szállítmány megbontása során felmerülő esetleges mennyiségi, illetve minőségi hibákat a Megrendelő már saját tevékenységi területén állapítja meg, ekkor köteles kizárólag awww.midea.huoldalról letölthető minta alkalmazásával jegyzőkönyvet készíteni és haladéktalanul eljárni a későbbiekben ismertetett mennyiségi, illetve minőségi kifogásolási rend szerint.

5.1 Kiszállítás

A www.midea.hu weboldalon leadott megrendelések teljesítése kizárólag kiszállítás útján, a vele szerződéses viszonyban álló futárszolgálat igénybe vételével történik, a megrendelés visszaigazolását követő 48 (negyvennyolc) órán belül.

A szállítási díjat a megrendelő viseli, amelynek összege a kosárba helyezett Termék(ek) súlyától és mennyiségétől függően, a kosárban kerülnek feltüntetésre, és amelyet a megrendelő a Termék(ek) vételárával egyidejűleg, a 4. pontban foglaltak szerint fizet meg a P&T Kft. részére.

A szállítási díjat a megrendelő megrendelésenként köteles megfizetni, az egyes megrendelések összevonására nincsen lehetőség.

5.2 Mennyiségi kifogás

A Megrendelő, a mennyiségi kifogást a szállítólevélen köteles rögzíteni.

A kifogásban pontosan meg kell jelölni az egyedi és gyűjtőcsomagoláson belüli mennyiségi kifogást a megrendelő, vagy annak vevője által kiállított megfelelő jegyzőkönyv alapján további 3 munkanapon belül kivizsgálja és a mennyiségi hiányt a P&T Kft. választása szerint 15 napon belül pótolja vagy jóváírja.

5.3 Minőségi kifogás

Az átvételkor észlelt esetleges minőségi kifogásokat a szállítólevélen kell rögzítenie a Megrendelőnek (vagy a Megrendelő átvételkor eljáró megbízottjának).

A megrendelő a Termékek minőségi hibája esetén a tudomást szerzéstől számított 1 (egy) munkanapon belül értesíti a P&T Kft -t.

Amennyiben a minőség kifogás beérkezett a P&T Kft-hez, a P&T Kft nyilatkozik annak elfogadásáról, vagy helyszíni vizsgálat elvégzését kezdeményezi. Ha a helyszíni vizsgálat során az igény megállapítást nyer, akkor P&T Kft. ésszerű időn belül cserekészüléket biztosít, ennek hiányában a szavatosságra vonatkozó szabályok irányadók. Ha a helyszíni vizsgálat a P&T Kft-nek nem felróható okból meghiúsul, a P&T Kft mentesül a vonatkozó kötelezettségek alól.

A P&T Kft. csak az általa értékesített Terméket köteles visszavenni.

A cserére jóváhagyott Terméket a megrendelő saját költségén köteles leszereltetni, és szállításra kész állapotba hozni, amelyet a P&T Kft. saját költségén visszaszállít a telephelyére, kivéve, ha az eredeti megrendelésben a Felek másként állapodtak meg.

Azok termékek esetében, melyeket a szállítólevéllel a megrendelő átvett, és amelyek csomagolásával kapcsolatban nem fogalmazott meg minőségi kifogást, utólag e körben nem lehet kifogással élni.

A P&T Kft. által ily módon értékesített Termékek esetében a megrendelő, vagy annak vevői, vagy akár a végfelhasználó nem élhet minőségi kifogással a P&T Kft-vel szemben, csak afelé a vállalkozás felé, akitől ő vásárolta. Ugyanakkor amennyiben a P&T Kft. megrendelője az átvételkor a szállítólevél aláírásával elfogadta a Terméket sértetlen csomagolásúnak, úgy sem ő, sem az értékesítési láncban később részt vevő vállalkozások, sem a végfelhasználó a csomagolásban bekövetkezett sérülés miatt utólag már nem támaszthat követeléseket a P&T Kft felé sem a csomagolással, sem a sérült csomagolásból eredő termékhibával kapcsolatban.

Termék cseréje esetén, ha a jogosult nem működik közre a folyamatban, és nem szolgáltatják be a cserével érintett, hibás Terméket, azaz a P&T Kft. 2 (kettő) egymást követő alkalommal a jogosult hibájából nem tudja átvenni azt, tehát a P&T Kft nem tudja bevizsgálni és jóváhagyni sem a cserét, a P&T Kft. törli a minőségi kifogással kapcsolatos igényt, és a jogosult köteles megfizetni a kiszállított cserekészülék ellenértékét és a felmerült költségeket.

6.Termékek tulajdonjoga

A P&T Kft. a Termékek tulajdonjogát a teljes vételár és az esetlegesen felmerült költségek maradéktalan kiegyenlítésééig minden esetben fenntartja.

Amennyiben a megrendelő olyan Terméket, amelyen a vételár megfizetése hiányában még nem szerzett tulajdonjogot, kereskedelmi forgalomban tovább értékesít, és ezért azon jóhiszemű harmadik személy a Ptk. 5:39. § (2) bekezdése szerint tulajdonjogot szerez, a megrendelő köteles megtéríteni a vételáron felül a P&T Kft. ezzel kapcsolatosan esetlegesen felmerült kárát is.

7.Jótállás, szavatosság

7.1 A P&T Kft. az általa forgalmazott termékekre termékcsoportoktól függően, az egyes Termék jótállási jegyén (több készülékből álló Termék esetén készülékenként) feltüntetett időtartamú (minden márka és terméktípusnál különböző) jótállást vállal, kivéve az olyan, kiegészítő jellegű termékeket, amelyekre jogszabály nem állapít meg kötelező jótállást. 7.2 Jótállási igény esetében a megrendelő hibát haladéktalanul, írásban köteles bejelenteni avevoszolgalat@pt.hucímre küldött e-mailben, az igénnyel érintett Termék típusának és sorozatszámának megadásával. A P&T Kft. megkísérli a hiba elhárítását telefonos vagy online ügyfélszolgálati támogatás biztosításával, amely során a megrendelő köteles együttműködni. Amennyiben ilyen módon a hiba elhárítása sikertelen, a P&T Kft. saját döntése alapján a hibát a megrendelő általi használat helyén javítja, vagy cserekészüléket biztosít.

7.3 Jótállási igények kizártsága

A P&T Kft. minden esetben mentesül a jótállási kötelezettség alól, amennyiben a Termék vásárlója a Terméket nem a teljesítés helyeként megjelölt országban értékesítette tovább és/vagy a Termék nem ezen országban került üzembe helyezésre.

A P&T Kft-nek nem áll fenn jótállási kötelezettsége olyan Termékek vonatkozásában, amelyeket (i) nem a P&T Kft. importált, vagy (ii) nem a P&T Kft. értékesített viszonteladóként.

8.Felelősség

A webáruházban forgalmazott, bemutatott és megrendelhető Termékek jellemzői és adatai az adott Termék információs oldalán megtekinthetőek. Az ismertető leírás esetleges pontatlanságáért, vagy hiányosságáért a P&T Kft. felelősséget nem vállal, azokat minden esetben a gyártók által megadott adatok alapján készíti el.

A Termékek esetleges hibájából eredő károkért való felelősségét a P&T Kft. a Termék részére megfizetett vételárának összegében maximalizálja.

9.Szerződés hatálya, módosítása, megszűnése

A jelen ÁSZF szabályainak megfelelően, a webáruházban történő rendeléssel létrejött egyedi szerződések az adott szerződés teljesítésével megszűnnek.

A P&T Kft. az ÁSZF rendelkezéseit bármikor egyoldalúan módosíthatja, amely módosításokat köteles awww.midea.huweboldalon közzétenni. Folyamatban lévő megrendelések esetén a módosítás a közzétételt megelőzően visszaigazolt megrendelésre vonatkozóan csak akkor hatályos, ha a megrendelő azt elfogadta, vagy a külön megküldés esetén a megrendelés teljesítéséig írásban nem kifogásolta.

10.Fogyasztókra vonatkozó eltérő szabályok

Az alábbi rendelkezések kizárólag abban az esetben alkalmazandók, ha a P&T Kft. közvetlenül fogyasztónak minősülő, természetes személy részére értékesít termékeket.

10.1 Szerződés megkötése kapcsán

Üzlethelyiségen kívül kötött szerződés és távollévők között kötött szerződés megkötését megelőzően a jogszabály által előírt kötelező tájékoztatás körébe tartozó adatokat a jelen ÁSZF tartalmazza.

A fogyasztó a jelen ÁSZF elfogadásával hozzájárul, hogy a jelen ÁSZF tartalmát a P&T Kft. vele a holnapján való közzététel útján – külön kérésre e-mailben történő megküldéssel – közölje.

10.2 Elállási jog

Az üzlethelyiségen kívül kötött és a távollévők között kötött szerződés esetén a fogyasztót a az alábbi határidőn belül indokolás nélküli elállási jog illeti meg.

A fogyasztó az elállási jogát

a) Termék adásvételére irányuló szerződés esetén

b) a Terméknek,

c) több Termék adásvételekor, ha az egyes Termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik, az utoljára szolgáltatott Terméknek,

d) több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak,

a fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított tizennégy napon belül gyakorolhatja

A fogyasztó az elállási jogát a jelen ÁSZF 2. számú mellékletben található nyilatkozat-minta felhasználásával; vagy az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján gyakorolhatja.

A P&T Kft. honlapján is biztosíthatja a fogyasztó számára a fentiekben meghatározott jog gyakorlását. Ebben az esetben a P&T Kft. e-mailben haladéktalanul visszaigazolja a fogyasztói nyilatkozat megérkezését.

A fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy az elállási jogot a fenti rendelkezésekkel összhangban gyakorolta.

Ha a fogyasztó megfelelően eláll az üzlethelyiségen kívül kötött vagy a távollevők között kötött szerződéstől, köteles a Terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított tizennégy napon belül visszaküldeni, illetve a P&T Kft.-nek vagy a P&T Kft. által a termék átvételére meghatalmazott személynek átadni. A fogyasztó kizárólag a termék visszaküldésének közvetlen költségét viseli.

A fogyasztó csak a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért felel.

10.3 Hibás teljesítés

A P&T Kft. teljesítés akkor minősülhet hibás teljesítésnek, ha az áru hibája a szakszerűtlen üzembe helyezéséből fakad, feltéve, hogy

a) az üzembe helyezés az adásvételi szerződés részét képezi, és azt a P&T Kft. végezte el, vagy a P&T Kft. felelősségvállalása mellett végezték el; vagy

b) az üzembe helyezést a fogyasztónak kellett elvégeznie, és a szakszerűtlen üzembe helyezés a vállalkozás által rendelkezésre bocsátott üzembe helyezési utasítások hiányosságainak következménye.

Ha az adásvételi szerződés szerint az árut a P&T Kft. helyezi üzembe, vagy az üzembe helyezés a vállalkozás felelősségvállalása mellett történik, a teljesítést akkor kell a vállalkozás által befejezettnek tekinteni, amikor az üzembe helyezés befejeződött.

10.4 A kellékszavatossági igények sajátos szabályai

A P&T Kft. megtagadhatja az áru szerződésszerűvé tételét, ha a kijavítás, illetve a kicserélés lehetetlen, vagy ha az aránytalan többletköltséget eredményezne számára, figyelembe véve valamennyi körülményt, ideértve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, valamint a szerződésszegés súlyát.

Az áru kijavításának vagy kicserélésének elvégzésére nyitva álló észszerű határidőt attól az időponttól kell számítani, amikor a fogyasztó közölte a hibát a vállalkozással.

A fogyasztónak az árut a kijavítás vagy kicserélés teljesítése érdekében a vállalkozás rendelkezésére kell bocsátania.

A vállalkozásnak a saját költségére kell biztosítania a kicserélt áru visszavételét. Ha a kijavítás vagy kicserélés olyan áru eltávolítását teszi szükségessé, amelyet az áru jellegének és céljának megfelelően - a hiba felismerhetővé válása előtt - üzembe helyeztek, akkor a kijavításra vagy kicserélésre vonatkozó kötelezettség magában foglalja a nem megfelelő áru eltávolítását és a csereként szállított vagy kijavított áru üzembe helyezését vagy az eltávolítás, illetve üzembe helyezés költségeinek viselését.

Az ellenszolgáltatás leszállítása akkor arányos, ha annak összege megegyezik a fogyasztónak szerződésszerű teljesítés esetén járó, valamint a fogyasztó által ténylegesen megkapott áru értékének különbözetével.

10.5 A jótállási igények sajátos szabályai

Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet 1. mellékletben felsorolt új tartós fogyasztási cikkekre (a továbbiakban: fogyasztási cikk) az alábbi jótállási kötelezettség terjed ki.

A jótállás időtartama:

a)10 000 forintot elérő, de 100 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén egy év,

b)100 000 forintot meghaladó, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén két év,

c)250 000 forint eladási ár felett három év.

E határidők elmulasztása jogvesztéssel jár.

A jótállási határidő a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadása, vagy ha az üzembe helyezést a P&T Kft. vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik.

Ha a fogyasztó a fogyasztási cikket az átadástól számított hat hónapon túl helyezteti üzembe, akkor a jótállási határidő kezdő időpontja a fogyasztási cikk átadásának napja.

A P&T Kft. köteles a fogyasztási cikkel együtt a jótállási jegyet a fogyasztó rendelkezésére bocsátani olyan formában, amely a jótállási határidő végéig biztosítja a jótállási jegy tartalmának jól olvashatóságát. A jótállási jegyet közérthetően és egyértelműen, magyar nyelven kell megfogalmazni.

A jótállási jegyen fel kell tüntetni:

a)a vállalkozás nevét, címét,

b)a fogyasztási cikk azonosítására alkalmas megnevezését és típusát, valamint - ha van - gyártási számát,

c)a gyártó nevét, címét, ha a gyártó nem azonos a vállalkozással,

d)a szerződéskötés, valamint a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadásának vagy - a vállalkozás vagy közreműködője általi üzembe helyezés esetén - a fogyasztási cikk üzembe helyezésének időpontját,

e)a fogyasztó jótállásból eredő jogait, azok érvényesíthetőségének határidejét, helyét és feltételeit, továbbá

f)az arról szóló tájékoztatást, hogy fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák által működtetett békéltető testület eljárását is kezdeményezheti,

g) a vállalkozás bélyegzőlenyomatát és a kiállítás során a képviseletében eljáró személy aláírását, elektronikus dokumentumon való átadás esetén az elektronikus aláírást.

h) a jótállási jegynek utalnia kell arra, hogy a jótállás a fogyasztó jogszabályból eredő jogait nem érinti.

A P&T Kft. a jótállási jegyet elektronikus úton is átadhatja a fogyasztó részére. A fogyasztó részére elektronikusan átadott számla jótállási jegyként akkor fogadható el, ha tartalma megfelel a Korm. rendelet jótállási jegyre vonatkozó előírásainak is. A P&T Kft. a jótállási jegy elektronikus úton való átadására legkésőbb a termék átadását vagy üzembe helyezését követő napon köteles. Ha a P&T Kft. a jótállási jegyet elektronikus dokumentumként nem közvetlen megküldéssel adja át, hanem letöltést biztosító elérési cím formájában bocsátja azt a fogyasztó rendelkezésére, akkor az elektronikus jótállási jegy letölthetőségét a jótállási idő végéig nem szüntetheti meg, a letöltési cím elérhetőségét biztosítania kell. A P&T Kft. a jótállási jegy elektronikus úton történő átadására legkésőbb a termék átadását vagy üzembehelyezését követő napon köteles.

A fogyasztó a kijavítás iránti igényét választása szerint a P&T Kft. székhelyén, bármely telephelyén, fióktelepén és a vállalkozás által a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál közvetlenül is érvényesítheti. A kijavítás során a fogyasztási cikkbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre.

Kijavítás iránti igény teljesítésekor a P&T Kft.-nek vagy - a javítószolgálatnál közvetlenül érvényesített kijavítás iránti igény esetén - a javítószolgálatnak a jótállási jegyen vagy ahhoz csatoltan fel kell tüntetnie:

a)a kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra történő átvételnek az időpontját,

b)a hiba okát és a kijavítás módját, továbbá

c)a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő visszaadásának időpontját

Kicserélés iránti igény teljesítésekor a vállalkozásnak a jótállási jegyen fel kell tüntetnie a kicserélés tényét és időpontját.

Ha az e rendeletben meghatározott jótállási időtartam alatt a fogyasztási cikk első alkalommal történő javítása során a P&T Kft. részéről megállapítást nyer, hogy a fogyasztási cikk nem javítható, a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában a P&T Kft. köteles a fogyasztási cikket nyolc napon belül kicserélni. Ha a fogyasztási cikk cseréjére nincs lehetőség, a P&T Kft. köteles a fogyasztó által bemutatott, a fogyasztási cikk ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton - az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlán vagy nyugtán - feltüntetett vételárat nyolc napon belül a fogyasztó részére visszatéríteni.

Ha a jótállási időtartam alatt a fogyasztási cikk három alkalommal történő kijavítást követően ismét meghibásodik - a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában -, valamint ha a fogyasztó nem igényli a vételár arányos leszállítását, és a fogyasztó nem kívánja a fogyasztási cikket a P&T Kft. költségére kijavítani vagy mással kijavíttatni, a vállalkozás köteles a fogyasztási cikket nyolc napon belül kicserélni. Ha a fogyasztási cikk kicserélésére nincs lehetőség, a P&T Kft. köteles a fogyasztó által bemutatott, a fogyasztási cikk ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton - az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlán vagy nyugtán - feltüntetett vételárat nyolc napon belül a fogyasztó részére visszatéríteni.

Ha a fogyasztási cikk kijavításra a kijavítási igény vállalkozás részére való közlésétől számított harmincadik napig nem kerül sor, - a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában - a P&T Kft. köteles a fogyasztási cikket a harmincnapos határidő eredménytelen elteltét követő nyolc napon belül kicserélni. Ha a fogyasztási cikk cseréjére nincs lehetőség, a P&T Kft. köteles a fogyasztó által bemutatott, a fogyasztási cikk ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton - az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlán vagy nyugtán - feltüntetett vételárat a harmincnapos kijavítási határidő eredménytelen elteltét követő nyolc napon belül a fogyasztó részére visszatéríteni.

A rögzített bekötésű, illetve a 10 kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön kézi csomagként nem szállítható fogyasztási cikket - a járművek kivételével - az üzemeltetés helyén kell megjavítani.

Ha a kijavítás az üzemeltetés helyén nem végezhető el, a le- és felszerelésről, valamint az el- és visszaszállításról a P&T Kft., vagy - a javítószolgálatnál közvetlenül érvényesített kijavítás iránti igény esetén - a javítószolgálat gondoskodik.

10.6 Termékszavatosság

A Termék hibája esetén a fogyasztó követelheti a gyártótól, hogy a termék hibáját javítsa ki, vagy - ha a kijavítás megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeinek sérelme nélkül nem lehetséges - a terméket cserélje ki. A Termék akkor hibás, ha nem felel meg a Terméknek a gyártó által történt forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Ezen bekezdés alkalmazásában gyártónak minősül a termék előállítója és forgalmazója.

A gyártó mentesül a termékszavatossági kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy

a) a terméket nem üzleti tevékenysége vagy önálló foglalkozása körében gyártotta vagy forgalmazta;

b) a termék forgalomba hozatalának időpontjában a hiba a tudomány és a technika állása szerint nem volt felismerhető; vagy

c) a termék hibáját jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazása okozta.

Csere esetén a kicserélt termékre, kijavítás esetén a termék kijavítással érintett részére vonatkozó kellékszavatossági kötelezettség a gyártót terheli.

A fogyasztó a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a gyártóval közölni. A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a fogyasztó felelős.

A gyártót a termékszavatosság az adott termék általa történő forgalomba hozatalától számított két évig terheli. E határidő eltelte jogvesztéssel jár.

10.7 Jogszabályváltozások

Amennyiben a fogyasztókra vonatkozó jogszabályok a jelen ÁSZF hatályba lépését követően megváltoznak, az ÁSZF külön módosítását nem igényli, a megváltozott jogszabályi rendelkezések a jogszabályok átmeneti rendelkezéseiben meghatározott időponttól az ÁSZF korábbi rendelkezései helyébe lépnek.

1.Vis maior

A P&T Kft. nem esik kötelezettség teljesítésének késedelmébe előre nem látható, el nem hárítható, váratlan, a P&T Kft. kompetenciáján kívül eső események bekövetkezésekor, úgymint különösen: elemi csapás, sztrájk, háború, baleset, materiális jogszabályi változás, járvány, hatósági intézkedések változása.

12.Titoktartás, adatvédelem

Minden információ, eljárás, dokumentum és adat, amelyet a felek a szerződés teljesítése kapcsán egymásnak átadnak, a felek üzleti titkait képezik, tehát azok titkosnak és bizalmasnak tekintendőek és a másik fél előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül nem hozhatóak nyilvánosságra vagy harmadik személy tudomására.

A jelen pontban foglalt titoktartás a szerződés megszűnését követően is korlátozás nélkül hatályban marad.

Bármely fél a másik féltől kapott bizalmas információkat, dokumentumokat csak a szerződés teljesítéséhez, és kizárólag annak megvalósításához szükséges mértékben használhatja fel. A szerződés teljesítése kapcsán megismert személyes adatokat (különösen a kapcsolattartók neve, elérhetősége) kizárólag a jelen szerződés teljesítése céljából, az adatvédelmi szabályzatuknak, valamint a vonatkozó jogszabályi előírásoknak, így különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben (Infotörvény), valamint a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 számú rendeletében (GDPR) foglaltaknak megfelelően kezelhetők.

A P&T Kft. abban az esetben jogosult hírlevél, illetve direkt marketing üzeneteket küldeni, ha (i) beszerzi az érintett önkéntes, határozott, megfelelő tájékoztatáson alapuló és félreérthetetlen hozzájárulását, vagy (ii) az érintett részére korábban értékesített valamilyen terméket, vagy szolgáltatást, ezzel összefüggésben szerezte meg az e-mail címét. Ilyen esetben a korábban értékesítetthez hasonló terméket, szolgáltatást lehet reklámozni, de csak ha felajánlja a leiratkozás lehetőségét.

13.Vegyes rendelkezések

A jelen ÁSZF alapján szerződésben hivatkozott bármely értesítés, és egyéb formájú közlés, nyilatkozat írásba foglalandó, és a felek által megjelölt címére küldendő személyesen kézbesítve vagy tértivevényes ajánlott levélben (külön szabályozott esetekben e-mailben). A hivatkozott küldeményeket a kézbesítés első megkísérlésének napján kézbesítettnek kell tekinteni, ha a címzett az átvételt megtagadta. Ha a kézbesítés azért volt sikertelen, mert a címzett az iratot nem vette át – postai szolgáltató útján történő kézbesítés esetén az a feladóhoz „nem kereste” jelzéssel érkezett vissza – az iratot a kézbesítés második megkísérlésének napját követő ötödik munkanapon kézbesítettnek kell tekinteni. Ha a kézbesítés azért volt sikertelen, mert a postai szolgáltató útján történő kézbesítés esetén a megfelelő címre küldött küldemény a feladóhoz „címzett ismeretlen”, „elköltözött” vagy „kézbesítés akadályozott” vagy hasonló jelzéssel érkezett vissza – az iratot a kézbesítés első megkísérlésének napját követő ötödik munkanapon kézbesítettnek kell tekinteni. E-mail esetén a kézbesítési visszaigazolásban megjelöl időpontban, ennek hiányában az elküldés napját követő második munkanapon kézbesítettnek kell tekinteni.

A jelen ÁSZF alapján szerződések teljesítése során a felek a jóhiszeműség és tisztesség, valamint a kölcsönös együttműködés elvének betartásával kötelesek eljárni.

Amennyiben a jelen ÁSZF a magyar nyelvű szöveg mellett angol vagy más nyelven is közzétételre kerül, bármely vita vagy eltérés esetén a magyar nyelvű szöveg irányadó.

A jelen ÁSZF alapján létrejött szerződésekkel kapcsolatos jogviták esetére a magyar bíróságok joghatósága kizárólagos, illetve járásbírósági hatáskörbe tartozó ügyekben a Székesfehérvári Járásbíróság, törvényszéki hatáskörbe tartozó ügyekben pedig a Székesfehérvári Törvényszék illetékes.

A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben az egyedi szerződések és a magyar jog irányadó.


Letölthető mellékletek:
1. Fogyasztói elállási nyilatkozat minta
2. Fogyasztói tájékoztató